Návštěvní řád

Zdravotní zabezpečení – Pro poskytování pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je určena místnost s označením OŠETŘOVNA se skříňkou  první pomoci. První pomoc poskytuje určený pracovník – plavčík, který v případě potřeby přivolá lékařskou pomoc.

Tobogán + bazén u tobogánu – Provoz tobogánu je závislý na počtu návštěvníků na koupališti. Při nástupu na tobogán dodržujte provozní řád a dbejte pokynů obsluhy a plavčíka. Do koryta nastupujte jednotlivě a dodržujte bezpečnou vzdálenost. Po dopadu do bazénu ihned opusťte dojezdový prostor. Dětem mladším 6let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů. Hloubka bazénu je 1,2 metru.

Dětský bazén – určený zejména pro malé děti. Bez malých dětí ostatním vstup zakázán!  Hloubka bazénku je 30 cm.

Neplavecký bazén – určený pro neplavce. Rozměry bazénu jsou ?? x ?? m s postupně svažitým dnem 0,8 m až 1,4 m. Do bazénu vedou tři schody se dvěma ostrůvky na opalování.

Plavecký bazén – určený pro plavce. Rozměry bazénu jsou ?? x ?? m. Bazén je hluboký 1,6 metru. Z jedné strany jsou vyvýšené skokanské můstky. Z bočních stran je skákání do bazénu zakázáno.

Bazén se skokanským prknem – určený výhradně pro plavce, kteří používají skokanský můstek. Bazén je hluboký 3,4 metry.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Za ztrátu peněz, cenných předmětů a odložených věcí nenese správa koupaliště odpovědnost.
 • Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi, nebo na pokladně. Vždy musí být zapsány v knize nálezů.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách a zařízeních koupaliště.
 • Správa koupaliště nenesa odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností, nebo nedodržováním tohoto řádu, provozního řádu togogánu a pokyny pracovníků koupaliště.
 • Návštěvníci jsou povinni uhradit škody a ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení koupaliště, nebo na majetku ostatních návštěvníků.
 • Skákání do vody je povoleno ze startovacích bloků, nebo skokanského zařízení a to vždy pouze na vlastní nebezpečí. Při skákání musí návštěvník dbát bezpečnosti osob v bazénu.
 • Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních koupajících.
 • Přání a stížnosti, týkající se provozu, nebo zaměstnanců koupaliště, zapisují návštěvníci do knihy přání a stížností, která je v pokladně koupaliště.

Zakázané činnosti na koupališti

 • Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek na koupališti.
 • Volat o pomoc bez vážné příčiny.
 • Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozech bazénů, skákat do vody mimo místa k tomu určená.
 • Znečišťovat vodu i ostatní prostory koupaliště.
 • V prostorách koupaliště volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Brát na koupaliště psy a jiná zvířata, přinášet hořlaviny, používat vařiče apod.
 • Vstup do bazénu osobám s kožním onemocněním a infekčními chorobami.
 • Koupání v oděvech – trička apod.
 • Kouření a konzumace jídla i nápojů v prostorách soustavy bazénů a vstup do těchto prostor v botech.